Vstupte do našeho E-Shopu
31. 5. 2023
menu info
 
Informace
 
reklamace
Záruka a reklamace
 
 
 

Reklamační řád

 

Obecná ustanoveni:

 • Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen „Zboží“) a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 • Prodávajícím je společnost doronel spol. s r.o., nebo její autorizovaní prodejci (dále jen „Prodávající“).
 • Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi reklamovaného „Zboží“.
 • Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Zákon“), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.
 

Záruční podmínky:

 • Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně. U zboží použitého (bazarového, repasovaného) je záruční doba zkrácena na 6 měsíců, není-li uvedeno jinak.
 • Záruka se vztahuje na chyby vzniklé při výrobě (výrobní vady) a vady materiálu, které nebyly viditelné při zakoupení Zboží.
 • Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Zboží, je Kupující povinen reklamovat tuto skutečnost neprodleně u pracovníka přepravní služby a má právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
 • V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat Reklamaci.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení Prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší.

Vyřizování reklamací:

 • Místem vyřizování Reklamace se rozumí kancelář Prodávajícího.
 • Ke každé reklamaci náleží reklamační protokol. V případě osobního předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu je možné sepsat reklamační protokol až v kanceláři Prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněný reklamační protokol.
  Tento protokol si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, faxem či poštou). V případě neúplného či nesprávného vyplnění reklamačního protokolu se reklamace považuje automaticky za neoprávněnou.
 • V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto je případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a reklamačního protokolu a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci. Reklamované Zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího běžnou balíkovou službou. Zboží zaslané formou dobírky nebude přijato a bude vráceno zpět na adresu Kupujícího.
 • V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.
 • Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení reklamačního protokolu na adresu kanceláře Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • V případě, že je Reklamace oprávněná, je Kupujícímu zaslán opravené, nebo nové Zboží, popř. dobropis. Je proto nezbytné, aby na reklamačním listu bylo uvedeno i číslo účtu, na který má být dobropisovaná částka uhrazena. Po dohodě je možno vyřídit reklamaci i jiným způsobem (náhradní Zboží, sleva).
 • Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Kupujícím.
 • Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
  • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím,
  • vada vznikla vystavením Zboží nadměrným rázům, váze, úderům, teplotě, vlhkosti,
  • se jedná o Zboží, jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,
  • bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
  • byla vada způsobena působením počítačových virů,
  • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
  • bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly,
  • Zboží bylo vyrobeno, nebo upraveno na výslovné přání a podle požadavků Kupujícího,
  • byla vada způsobena úmyslným poškozením Zboží
 • Pokud bude Reklamace označena Prodávajícím za neoprávněnou, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto Reklamací nejpozději do 14 dnů od vyfakturování. Do momentu jejich plného uhrazení má Prodávající právo takto reklamované Zboží Kupujícímu nevydat. Tyto náklady mohou být zejména doprava, režijní náklady, odměna pracovníků, ale i jiné.
 • Prodávající vystaví Kupujícímu Servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.
 

Závěrečná ustanovení:

 • V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady.
 • Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1. května 2004. Změny vyhrazeny.

 

akce
Akční nabídky
  JL Audio 12W0  
 
12" Subwoofer
Běžná cena: 5.280,- Kč
 
 
Super cena !
3.900,- Kč
 
  JL Audio 10W0  
 
10" Subwoofer
Běěžná cena: 4.350,- Kč
 
 
Super cena !
3.300,- Kč
 
  JL Audio e1200  
 
Jednokanálový zesilovač
200 W RMS x 1 / 2 ohm
Běžná cena: 10.200,- Kč
 
 
Super cena !
8.750,- Kč
 
  Alphasonik PSW812  
 

30cm subwoofer -
900W RMS
Běžná cena: 12.500,- Kč

 
 
Super cena !
8.990,- Kč
 
  DVD Player  
 

DVD Player s USB portem
a čtečkou karet !!

 
 
Super cena !
4.650,- Kč
 
Newsletter
Chcete být informováni o
novinkách a akcích?
Zadejte svůj e-mail a odešlete:
přihlásit odhlásit
© doronel s.r.o. 2004