Vstupte do našeho E-Shopu
31. 5. 2023
menu info
 
Informace
 
Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
vyhlášené ke dni 3.12.2003 společností doronel s.r.o. se sídlem Josefa Jarosche 332, 542 01 Žacléř, IČ 25252542, platné od 01.01.2004.
 
 

 

I Základní ustanovení

1.1
Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží (produktů) a poskytování služeb mezi společností doronel s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky, klienty, spotřebiteli (dále jen "kupující").
1.2
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemným dodatkem smlouvy uvedeno něco jiného a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

 

II Prodej zboží – obchodní dispozice

2.1
Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo telefonických objednávek kupujícího. Objednávka se stává návrhem kupní smlouvy a musí obsahovat jméno a příjmení nebo firmu, adresu a telefonní, případně emailové spojení kupujícího. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy (dále jen „zboží“), počet požadovaných kusů a cenu zboží. Dále při odběru dopravcem musí objednávka obsahovat místo dodání zboží, je-li jiné od bydliště nebo sídlo kupujícího.
2.2
K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální (písemné) potvrzení objednávky prodávajícím ani autorizace kupujícím, kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží prodávajícím a současným převzetím zboží kupujícím.
2.3
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě písemného nebo telefonického potvrzení přijetí objednávky. Dále se zavazuje kupujícímu dodat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
2.4
Prodávající si vymezuje právo změny cen uvedených v ceníku v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace, při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů prodávajícího, nebo v případě omylu. Prodávající se zavazuje aktuální cenu předmětu smlouvy sdělit kupujícímu nejpozději 2 dny
(pracovní) po přijetí objednávky. Pokud kupující s takovou cenou nesouhlasí, oznámí to písemně nebo telefonicky prodávajícímu a jeho objednávka se tak ruší a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
2.5
Prodávající se zavazuje v případě nedodání zboží v termínu dodání stanoveném v písemném nebo telefonickém potvrzení objednávky poskytnout kupujícímu slevu ve výši 5-ti % z nedodaného zboží v termínu. Slevu nelze poskytnout na již zlevněné zboží ani nelze kombinovat s jiným druhem slevy. Slevu lze poskytnout pouze v sounáležitosti s ustanovením bodu 2.10 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
2.6
Faktura je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je také prodejka za hotové, tzv. paragon, vydaný při platbě v hotovosti pokladnou prodávajícího. Součástí ceny je cena dopravy a cena dobírky (dle jednotlivých tarifů smluvního dopravce) a balné.
2.7
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Vlastnická práva ke zboží přecházejí na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny zboží kupujícím.
2.8
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ze svých aktuálních skladových zásob při osobním odběru kupujícím okamžitě a při zaslání smluvním dopravcem v dodací lhůtě do třech pracovních dnů od písemného nebo telefonického potvrzení objednávky prodávajícím.
2.9
Prodávající se zavazuje dodat zboží, které nemá aktuálně ve svých skladových zásobách v dodací lhůtě do patnácti pracovních dnů od písemného nebo telefonického potvrzení objednávky. Toto ustanovení se stává pro prodávajícího nezávazným v případě, že výrobce nebo dodavatel prodávajícího přestane dodávat dané zboží nebo uvede na trh nové verze zboží. Dodací lhůta uplyne prvním vyzváním smluvního dopravce kupujícímu odebrat zboží.
2.10
V případě, že kupující uhradí cenu zboží předem na bankovní účet prodávajícího a prodávající současně nedodrží termín dodání zboží uvedený v bodě 2.9. těchto Všeobecných obchodních podmínek, prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu slevu dle bodu 2.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě běží dodací lhůta od okamžiku připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.
2.11
Dodací lhůta je přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, jako jsou živelní události apod.
2.12
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě dodání zboží smluvním dopravcem po převzetí od dopravce, prohlédnout. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
2.13
V případě dodání zboží kupujícímu prostřednictvím smluvního dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem přepravního listu zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (kartónová krabice u balíkových zásilek) nebo nesouhlasí počet balíků, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravním listu dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen informovat ihned prodávajícího písemně nebo telefonicky.
2.14
Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého daňového dokladu (faktury, paragonu). Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem přepravního listu dopravci kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky zboží.
2.15
Řidič smluvního dopravce je oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu dopravce. Daňový doklad (faktura, paragon) je přiložena v zásilce.
2.16
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na zboží záruku na vady materiálu a výroby. Záruční doba činí 2 roky a začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným užíváním a na vady způsobené užitím zboží k jinému účelu než je určeno.
2.17
Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto vady uvést v reklamaci bez zbytečného odkladu buď osobně u prodávajícího zápisem o reklamaci nebo písemně prodávajícímu. Reklamace kupujícího musí obsahovat datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii daňového dokladu (faktura, paragon). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající se zavazuje přistupovat k reklamaci odpovědně a s odbornou péčí.
2.18
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující se zavazuje uplatnit své právo odstoupení prodávajícímu vždy písemně. Prodávající se zavazuje převzít zboží osobně, popř. od dopravce jen pokud nebude proti převzetí požadována jakákoliv platba (dobírka). Na uvedené převzetí zboží dodané dopravcem se vztahuje obdobné ustanovení bodů 2.12, 2.13, 2.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek o převzetí zboží. Kupující je povinen vrátit zboží v původním, nepoužitém a nepoškozeném stavu a v původním obalu včetně návodu k použití a originálu daňového dokladu, popř. dalších dodaných dokumentů (např. slevový kupón apod.). Pokud tak kupující neučiní, tato záruka se pro prodávajícího stává nezávaznou a zboží bude kupujícímu předáno osobně nebo na náklady kupujícího odesláno kupujícímu zpět s písemným vyjádřením důvodu nepřevzetí. Po splnění všech podmínek uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje ve lhůtě do 15 pracovních dnů převést cenu zboží na účet kupujícího, jehož číslo se kupující zavazuje dodat s úředně ověřeným podpisem, popř. kupujícímu takovou cenu vyplatit v hotovosti nebo zaslat kupujícímu poštovní poukázkou na adresu kupujícího.


IV Ochrana osobních údajů

4.1
Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
4.2
Kupující dává prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas uvedený v bodě 4.1. kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.

 

V Zvláštní ustanovení

5.1
Zvláštní ustanovení týkající se objednání, zodpovědnosti, dopravy, plateb najdete v sekci Jak nakupovat.

 

VI Závěrečná ustanovení

6.1
Společnost doronel s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na elektronické adrese http://www.doronel.cz
6.2
Ostatní ustanovení práv a povinností obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České Republiky.

 

akce
Akční nabídky
  JL Audio 12W0  
 
12" Subwoofer
Běžná cena: 5.280,- Kč
 
 
Super cena !
3.900,- Kč
 
  JL Audio 10W0  
 
10" Subwoofer
Běěžná cena: 4.350,- Kč
 
 
Super cena !
3.300,- Kč
 
  JL Audio e1200  
 
Jednokanálový zesilovač
200 W RMS x 1 / 2 ohm
Běžná cena: 10.200,- Kč
 
 
Super cena !
8.750,- Kč
 
  Alphasonik PSW812  
 

30cm subwoofer -
900W RMS
Běžná cena: 12.500,- Kč

 
 
Super cena !
8.990,- Kč
 
  DVD Player  
 

DVD Player s USB portem
a čtečkou karet !!

 
 
Super cena !
4.650,- Kč
 
Newsletter
Chcete být informováni o
novinkách a akcích?
Zadejte svůj e-mail a odešlete:
přihlásit odhlásit
© doronel s.r.o. 2004